Arbetsuppgifter

I anställningen ingår i huvudsak att bedriva egen forskning inom rubricerad inriktning, samt upp till 20 % institutionstjänstgöring. Postdoktorn förväntas engagera sig i institutionens forskning samt initiera forskningsprojekt, främst genom ansökningar om forskningsmedel. Vidare förväntas postdoktorn publicera artiklar i internationella vetenskapliga skrifter för att främja institutionens internationella profilering inom området svenska som andraspråk och därmed bidra till en konsolidering och breddning av forskningsfältet vid institutionen.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen i ett ämne inom det språkvetenskapliga, didaktiska eller pedagogiska fältet eller har en utländsk examen som bedöms motsvara en sådan doktorsexamen. Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2017-11-01 eller enligt överenskommelse.