Här beskrivs kortfattat rutiner vid Institutionen för språkdidaktik för att utse examinator samt examinators roll. För fullständiga rutiner se nedan Bifogade filer.

Att utse examinator

Till examinator kan utses lärare som är anställd vid Institutionen för språkdidaktik och som har relevanta kunskaper inom det kunskapsområde som examinationen handlar om.

För kurser på avancerad nivå ska examinator vara forskarutbildad i något av institutionens kompetensområden.

Examinator utses av institutionsstyrelsen (IS) efter beredning av studierektor på grundläggande och avancerad nivå. Studierektor för respektive ämnesområde ansvarar sedan för att examinator och kursansvarig underrättas om beslutet.

Byte av examinator

En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det, 6 kap. 22 § högskoleförordningen.

  1. Ansökan om byte av examinator ska ställas till institutionsstyrelsen, Institutionen för språkdidaktik. Ansökan ska innehålla personuppgifter, kurskod och kursnamn samt en motivering.
  2. Ansökan skickas direkt till institutionsstyrelsen sekreterare (eller via studierektorerna) som ser till att den diarieförs och behandlas av styrelsen.
  3. Studierektor på grundläggande och avancerad nivå föredrar ärendet i IS (efter samråd med studierektor för respektive ämnesområde).
  4. IS beslut lämnas därefter av studierektor på grundläggande och avancerad nivå till studierektor för respektive ämnesområde för verkställande.

Examinatorns roll

Examinator har det yttersta ansvaret för att examinationen sker i enlighet med kursplanen och är den som tar det slutliga betygsbeslutet och signerar betygsprotokollet.

Examinator får inte samtidigt vara handledare och ha ansvaret för examinationen om handledning utgör huvuddelen av kursen.

Att utfärda betygsbeslut

  1. Kursens utbildningsadministratör skapar en lista med studenter och öppnar listan för webbrapportering.
  2. Kursansvarig/undervisande lärare rapporterar in betygen i ett webbformulär, skriver ut betygsunderlag och arkivlista och kontrollerar underlaget mot arkivlistan - se Resultatrapportering.
  3. Kursansvarig lärare räknar i förekommande fall samman betyg på hel kurs.
  4. Examinator beslutar om betyg och signerar betygsunderlaget och arkivlistan och lägger båda listorna i utbildningsadministratörens postfack inom 15 dagar från tentamenstillfället.
  5. Utbildningsadministratören lägger in betyg i LADOK och därmed blir student delgiven resultat.

På ISDs gemensamma enhet på SU-servern finns en kurslista där examinator, kursansvarig, studierektor och utbildningsadministratör för varje kurs framgår - X:\Grundutbildning\Kursutbud\Kurslistor