Oavsett etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder ska medarbetare, studenter och sökande behandlas och bemötas med respekt och värdighet. Diskriminering eller trakasserier som har samband med någon av ovanstående kategorier eller sexuella trakasserier accepteras inte.

Vid Institutionen för språkdidaktik har vi ett råd för miljö och lika villkor. Rådet träffas regelbundet och diskuterar frågor som vid sidan av arbetsmiljö även rör jämlikhet, jämställdhet och likabehandling. Ansvarig för jämlikhets- och jämställdhetsarbetet vid institutionen är prefekt.

Jämlikhetssamordnare

Jämlikhetssamordnaren vid institutionen utses av prefekten och deltar i rådets arbete. Hen fungerar som medarbetarnas kontaktperson för jämlikhets- och jämställdhetsfrågor. Jämlikhetssamordnare vid Institutionen för språkdidaktik är Dorota Lubińska: jamlikhet@isd.su.se