Som arbetsgivare arbetar Institutionen för språkdidaktik kontinuerligt med jämlikhets- och jämställdhetsfrågor. Vid institutionen finns Rådet för arbetsmiljö och lika villkor som träffas regelbundet och bland annat diskuterar och följer upp frågor som rör jämlikhet och jämställdhet. Institutionen har också utarbetat en åtgärdsplan som syftar till att initiera och vidmakthålla jämlikhetsprocesser på institutionen, i enlighet med Stockholms universitets riktlinjer. Åtgärdsplanen finns som bifogad fil nedan.

Vid institutionen finns också en kontaktperson för jämlikhetsfrågor, vars uppgift är att tillsammans med rådet arbeta förebyggande mot diskriminering, sexuella trakasserier samt trakasserier som har samband med någon diskrimeringsgrund. Som arbetsgivare ska institutionen vid kännedom utreda diskriminering och trakasserier.

Kontakt vid diskriminering och trakasserier

Om du känner att du som medarbetare vid Institutionen för språkdidaktik blir orättvist behandlad, diskriminerad eller utsatt för trakasserier ska du i första hand vända dig till någon av institutionens skyddsombud:

Eva Anderberg, e-post: eva.anderberg@isd.su.se
Margareta Majchrowska, e-post: margareta.majchrowska@isd.su.se
Heléne Norstedt, e-post: helene.norstedt@isd.su.se

Du kan också kontakta din närmaste chef eller institutionens prefekt.

Kontaktpersoner för jämlikhetsfrågor

Om du har generella frågor om diskrimineringsgrunder eller trakasserier, eller om du vill veta vilka dina rättigheter är, eller om du funderar på något annat som rör jämlikhets- och jämställdhetsområdet, så kan du vända dig till antingen institutionens eller personalavdelningens kontaktpersoner:

Kontaktperson för jämlikhetsfrågor vid Institutionen för språkdidaktik
Dorota Lubińska, e-post: jamlikhet@isd.su.se

Jämlikhetssamordnare vid Stockholms universitets personalavdelning
Karin Steffensen, e-post: karin.steffensen@su.se
Nina Vettergren, e-post: nina.vettergren@su.se