Disputation:
Läsarter och läsare av litterär text i svenskämnets nationella examination på gymnasiet – åren 1968 till 2013

Eva Nilson, doktorand vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.
Opponent är docent Maria Jönsson, Umeå universitet.

Läsning av skönlitterär text motiveras i styrdokumenten för ämnet svenska i gymnasiet med att eleven lär känna "sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv". Frågor som denna studie ställer är hur texten ska läsas för att uppfylla detta mål. Vilka kompetenser måste eleven ha för att kunna läsa på det sätt som skolan önskar?

I studien undersöks samtliga läs- och skrivuppgifter i nationell examination från 1968 fram till 2013, där eleven uppmanas att läsa skönlitteratur. Med hjälp av läsartsteorier analyseras hur texten förväntas läsas, och genom diskursanalys studeras hur uppgifterna positionerar eleven som läsare.

Syftet med avhandlingen är att se vilken läsning av den litterära texten som är möjlig/önskvärd i skolan, och därmed se vilken läsare som skolans examination efterfrågar. Detta sker genom en historisk studie med fokus på interpellation och läsarsubjekt.

Avhandlingen visar rent deskriptivt vilka läsarter som är mer eller mindre frekventa i materialet, och hur detta varierar över tid, samt hur de läsarter som eleven uppmanas att använda sig av får betydelse för vilken läsare/elev som konstrueras. Om texten ska läsas med fokus på form, som ett samhällsinlägg eller för att få inspiration att skriva om sig själv, skapar detta i sig en läsare som visar kunskaper om litterära verktyg, samhällsanalys eller vill berätta om sig själv.

Alla intresserade är välkomna till disputationen!